Практика

Специализация

Търговско право

• Учредяване и регистрация на дружества
• Структуриране на холдингови групи
• Прехвърляне на акции и дружествени дялове
• Несъстоятелност и ликвидация
• Търговски сделки

Облигационно право

• Облигационни договори 
• Договори при общи условия
• Договори за изпълнение на обществени поръчки

Вещно право и инвестиции

• Сделки с недвижими имоти
• Консултиране във връзка с  инвестиции в недвижими имоти
• Строителство - изисквания и процедури
• Нотариални производства
• Залози и ипотеки
• Правни анализи и проучвания

Приватизация

• Приватизационни сделки
• Структуриране на приватизационни проекти
• Преговори с държавни институции

Данъчно право

• Данъчни консултации
• Представителство пред данъчната администрация
• Спогодби за избягването на двойно данъчно облагане

Конкурентно право

• Концентрация на стопанска дейност
• Нелоялна конкуренция
• Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията

Право на интелектуална собственост

• Представителство пред Патентното ведомство на Република България
• Процедури и регистрация на търговски марки и марки за услуги, наименования
за произход и географски означения
• Защита на интелектуалната собственост

Трудово и Осигурително право

• Трудови договори, сключване, изменение и прекратяване
• Колективни трудови договори
• Консултиране при наемане на български и чуждестранен персонал
• Трудовоправни спорове

Гражданско процесуално право

• Предварителна оценка на правни спорове и подготовка на съдебни процеси
• Медиация - извънсъдебно разрешаване на спорове
• Процесуално представителство пред държавни съдилища
• Арбитражни споразумения и процедури

Административно процесуално право

• Обжалване на административни актове
• Нормативни изисквания и правила на търговията и защита на потребителите
• Консултиране относно регулаторните изисквания в България 


   

Please consider your environmental responsibility!