За кантората

Адвокатска кантора "Базлянков, Станоев и Ташев" е с установени традиции в българските правни среди и развита многостранна дейност в редица профили на правото.

Постигнатите успехи и изграденият авторитет на кантората се дължат на професионализма и предприемчивостта на амбициозния екип от адвокати, на поддържането на поведение на изключителна коректност във взаимоотношенията с клиентите, отговорността към поетите ангажименти, индивидуалния подход, съобразен със спецификата на всеки казус и стремежа към успешното му разрешаване и финализиране, оказването на пълна подкрепа в отношенията с различни административни структури, съдействие и помощ при воденето на преговори в полза на клиента.

Непрекъснат и динамичен е и процесът на собствено развитие и усъвършенстване, изразяващо се в умелото търсене, усвояване и използване на традиционни и нетрадиционни методи и оригинални идеи и решения в процеса на работа, както и в постоянен стремеж и интерес към усвояване на актуални иновации.

Адвокатска кантора "Базлянков, Станоев и Ташев" е специализирана да предоставя на клиентите си качествено и надеждно представителство пред съдилища, държавни и общински органи в цялата страна.

Провеждат се юридически консултации на български и чуждестранни физически и юридически лица, клонове и представителства, на чуждестранни дружества в България, публични органи и юридически лица с нестопанска цел.

Кантората е член на Асоциация на Европейските Адвокати - AEL и Международната Асоциация на Адвокатски Кантори E-iure.                                                             Please consider your environmental responsibility!